นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

PG SLOT (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท/เรา’) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดเก็บรวบรวมเพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัทมีวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งใดบ้าง

  • จากผู้ใช้งานโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียน, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account), ประวัติการใช้งาน และ ข้อมูลจากการติดต่อ Call Center
  • เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) จากผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking
  • ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ, บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

  • ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สถานภาพสมรส, เลขประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และรวมไปถึงช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีเงินฝากและธนาคารที่ให้บริการ
  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie และ ID

บริษัทจะไม่เก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลอื่นในซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอม ในกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ของบริษัท

บริษัท ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking technologies) อื่นๆ เช่น Google Analytics และ Facebook Conversion Tracking เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ ระยะเวลาที่ใช้บริการ หน้าเว็บที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง และการตั้งค่าภาษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการใช้งาน เก็บข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน นอกจากนี้ยังใช้ประมวลผลด้านการตลาด

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ซึ่งอาจจะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 5 – 10 ปี เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 กำหนดไว้ นับแต่วันที่ยกเลิกสัญญา

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถขอใช้สิทธิได้ตามที่ข้อกฎหมายระบุ บริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและพร้อมให้บริการท่าน โดยผู้ใช้งานมีสิทธิดังต่อไปนี้

  • การขอถอนความยินยอม : ผู้ใช้งานสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับบริษัท
  • การคัดค้านเปิดเผยข้อมูล : ผู้ใช้งานสามารถคัดค้านการรับรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่กฎหมายมอบอำนาจแก่บริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
  • การขอแก้ไขข้อมูล : ผู้ใช้งานสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้ตามที่ต้องการ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

บริษัท อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะดำเนินการ โดยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล, วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล, วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ไม่ยินยอมให้บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยไม่ต้องมีเหตุผล อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธอาจส่งผลต่อการให้บริการของบริษัท ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก นโยบายความเป็นส่วน ตัวของบริษัท

บริษัท ใช้คุกกี้เพื่ออะไร?

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น Pixel Tags) เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์จากผู้ใช้ทุกคน ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม การให้บริการ และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งออกเป็นกรณีดังต่อไปนี้

การบันทึกข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้เข้าดู รูปแบบแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ประวัติการใช้งาน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ บริษัท เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้

บริษัท วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โดยรวม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ มาจากคุกกี้ที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย

การแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจ

บริษัท อาจใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้ มาจากคุกกี้ที่รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ โดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย